T72-T73

מיקום הפרויקט: בני עטרות- טירת יהודה
אודות הפרויקט:

מקטע T72-T73 באורך של כק”מ אחד, כולל הקמת תשתית למסילה כפולה בשני מקטעים צפונית ודרומית למפגש 121 החוצה את כביש 4613.
המקטע כולל הקמת מבנה מסילה כפולה, תשתיות תקשורת , קירות תומכים, תעלות ניקוז, תשתית לחשמול דרכי שירות ועוד.