BIM

ניהול פרויקטים מתקדם  בשיטת BIM מאפשר לנו לייעל ולדייק את תהליכי התכנון, הביצוע והתפעול של פרויקטים הנדסיים ומקנה ללקוחות לנו זמני ביצוע קצרים יותר וחיסכון משמעותי בעלויות.​

שיטת BIM (Building Information Modeling) לניהול פרויקטים מתקדם, היא שיטת ניהול מידע חדשנית שמטרתה ייעול התכנון, הביצוע והתפעול של פרויקטים הנדסיים, קיצור זמני ביצוע וחיסכון משמעותי בעלויות הקמה ותפעול .

שיטת BIM, שנכנסה לשימוש בעשור האחרון, משמשת לייצוג דיגיטלי וכמותי של כל היבטי הפרויקט. היא מאפשרת שיתוף מידע וסנכרון שוטף בין כלל הגורמים העוסקים בפרויקט לרבות היזם, צוות הניהול, הפיקוח, התכנון, קבלני הביצוע והתפעול.

במדינות רבות בעולם קיימת תקינה המחייבת יישום BIM בניהול פרויקטים, ובעתיד הנראה לעין תהייה גם בישראל. אפשטיין היא כיום בין החברות המובילות בארץ המספקות פתרונות מקצועיים לניהול פרויקטים בשיטת BIM.

סינרגיה בכל שלב במחזור חיי הפרויקט

הניהול באמצעות שיטת  BIM מייצר סינרגיה טבעית ומלאה בכל שלב במחזור חיי הפרויקט, ויש לו מגוון יתרונות:

  • ויזואליזציה בתלת ממד במרחב הוירטואלי, לנוחות כל הגורמים בפרויקט
  • תכנון במודל אחוד בענן שמאפשר תיאום ואפשרויות לעבודה משותפת של המתכננים בנפרד ובמקביל.
  • שיתופיות עם הקבלן והמתכננים לשיפור הפרודוקטיביות חישוב מדויק של כמויות ואומדנים לשלב התכנון והביצוע
  • האצת תהליכים לוגיסטיים במהלך הביצוע לייעול העבודה וחסכון בזמן וכסף – Lean Management .
  • שיפור דרמטי של תהליכי בקרת האיכות, הבטיחות והפיקוח על הבנייה, תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות לצורך בקרה ושליטה בביצוע באתר.

תיאום מושלם מערכות ותשתיות

שיטת  BIM משפרת לאין שיעור את  התיאום של מערכות ותשתיות ומאפשרת  קבלת תוצרים שמעלים את הסטנדרט הקיים בכמה דרגות עבור היזמים.

  • סקירת מצב קיים ומידול מצב קיים.
  • בדיקת התנגשויות אוטומטית למודל המערכות /תשתיות המרחבי
  • הפקת גיליונות תיאום מערכות לביצוע