Bicycle Paths

מיקום הפרויקט: תל-אביב
אודות הפרויקט:

השימוש ההולך וגובר בכלי מיקרומוביליטי לתחבורה בתווך האורבני, הוביל את משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון לחפש פתרונות טכנולוגיים לניטור וניהול שבילי אופניים.
בשלב הראשון של פרויקט, בניהול מחלקת הפרויקטים הטכנולוגיים של אפשטיין, בוצע מכרז אתגר, אשר הזמין מציעים להציג פתרונות טכנולוגיים לניטור שבילי אופניים וכלי מיקרומוביליטי, ולשמחתנו הרבה נמצאה מערכת שכזו, מבוססת וידאו אנליטיקה, שעמדה בהצלחה בשלב הפיילוט.
מתוך הבנה שהשימוש בכלי מיקרומוביליטי ילך ויתרחב, מקודם השלב השני של הפרויקט בו מתכוונת חברת נתיבי איילון לפרוס את המערכת המדוברת על פני מקטע שביל אופניים משמעותי, במטרה לגבש תפיסת הפעלה לניהול השבילים.