859 ROAD

מיקום הפרויקט: מחבר כביש 4 ל 70 (רגבה- עמקה)
אודות הפרויקט:

סלילת כביש חדש שעוקף את העיר נהריה לנוסעים לכיוון צפון, הכביש מחבר את כביש 4 באזור רגבה לכביש 70 באזור עמקה,
תכולת הפרויקט: סלילת כביש דו מסלולי דו נתיבי, בניית שני גשרים,
שדרוג כביש 4 דו מסלולי תלת נתיבי, שדרוג כביש 70 לדו מסלולי דו נתיבי.
סלילת כביש 8611 החדש, גישה לנס עמים ורגבה, כניסה מזרחית חדש למזרעה מכביש 859