Kiryat Ono

שם היזם: כנען
מיקום הפרויקט: קרית אונו
אודות הפרויקט:

הריסת 11 בניינים ובמקום המבנים הקיימים, ייבנו 10 מבנים חדשים שיכללו סה”כ כ-720 יחידות דיור חדשות בשלושה בניינים 9 קומות מעל קומת קרקע ו-7 בניינים בני 17-19 קומות מעל קומת קרקע.
כל הבניינים יעמדו על מרתף חניה משותף בן כ- 4 קומות.
בנוסף בפרויקט ייבנו מבני מסחר בחזית רח’ לוי אשכול בשטח של 1500 מ”ר. המסחר כולל קומת גלריה בהיקף של  750 מ”ר – שטח עקרי.
בשטח מגרשי המגורים ישולבו
שטחים מבונים לצרכי ציבור,
וכן יוקצה מגרש נפרד נוסף
עבור מבנים ומוסדות ציבור