ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים מקצה לקצה בתחומי התשתיות והבינוי הוא פעילות הליבה של אפשטיין, והוא כולל את כל היבטי הפרויקט משלב הטרום תכנון ועד מסירה ושנת בדק. 

ניהול פרויקטים מקצה לקצה בתחומי התשתיות והבינוי הוא פעילות הליבה של אפשטיין, והוא כולל את כל היבטי הפרויקט משלב הטרום תכנון ועד מסירה ושנת בדק. 

טרום תכנון

 • ייצוג הנדסי של הפרויקט מול כל הגורמים המעורבים בשמו של המזמין
 • ייעוץ בהכנת הפרוגראמה לפרויקט
 • הגדרת מערכת נהלים לתכנון ולביצוע הפרויקט
 • ייעוץ בבחירת אדריכל, מתכננים ויועצים והכנת חוזי התקשרות
 • הכנת אומדן תקציבי לוח זמנים מפורט
 • ליווי ההליך הסטטוטורי וסיוע למזמין בהליכים מול הרשויות

תכנון

 • סיוע לאדריכל ולמתכננים בהליכי קבלת היתר בנייה
 • ניהול ישיבות תכנון
 • הכוונת מתכננים לעבודה על בסיס הפרוגראמה והתקציב, לרבות אחזקה ותפעול
 • בחינת חלופות תכנוניות בהתאם לצורך
 • הכנת מפרטי התכנון וכתבי כמויות

התקשרויות לביצוע

 • ייעוץ בקביעת מדיניות הביצוע ושיטת המכרזים
 • הכנת המסכמים החוזיים למכרזים, ניהול מו"מ, והכנת חוזי התקשרות עם קבלני הביצוע שנבחרו
 • ליווי בהכנת "דו"ח אפס" לצורך קבלת ליווי בנקאי
 • עדכון התקציב על פי תוצאות המכרזים
 • טיפול בהליכי קבלת הערבויות והביטוחים מהקבלנים

ביצוע

 • ייצוג הנדסי כולל של הפרויקט כלפי הקבלנים והרשויות
 • פיקוח על הביצוע ועל כניסת חומרים לאתר
 • מעקב לו"ז ובקרה תקציבית
 • ניהול יומן עבודה ובדיקת חשבונות הקבלנים
 • בדיקה וניתוח מחירים עבור עבודות חריגות
 • מעקב ופיקוח על בדיקות על ידי מעבדות
 • פיקוח על ביצוע הרצות של מערכות ומתקנים

מסירת פרויקט

 • קבלת הפרויקט מידי הקבלנים המבצעים וטיפול בסיום התקשרות, כולל קבלת ערבויות טיב וספרי אחזקה
 • טיפול בתיקון ההסתייגויות
 • טיפול במסירת הפרויקט לגורם המזמין
 • ריכוז קבלת תוכניות עדות.
 • ליווי במהלך שנת הבדק

טרום תכנון
 • ייצוג הנדסי של הפרויקט מול כל הגורמים המעורבים בשמו של המזמין
 • ייעוץ בהכנת הפרוגראמה לפרויקט
 • הגדרת מערכת נהלים לתכנון ולביצוע הפרויקט
 • ייעוץ בבחירת אדריכל, מתכננים ויועצים והכנת חוזי התקשרות
 • הכנת אומדן תקציבי לוח זמנים מפורט
 • ליווי ההליך הסטטוטורי וסיוע למזמין בהליכים מול הרשויות
תכנון
 • סיוע לאדריכל ולמתכננים בהליכי קבלת היתר בנייה
 • ניהול ישיבות תכנון
 • הכוונת מתכננים לעבודה על בסיס הפרוגראמה והתקציב, לרבות אחזקה ותפעול
 • בחינת חלופות תכנוניות בהתאם לצורך
 • הכנת מפרטי התכנון וכתבי כמויות
התקשרויות לביצוע
 • ייעוץ בקביעת מדיניות הביצוע ושיטת המכרזים
 • הכנת המסכמים החוזיים למכרזים, ניהול מו"מ, והכנת חוזי התקשרות עם קבלני הביצוע שנבחרו
 • ליווי בהכנת "דו"ח אפס" לצורך קבלת ליווי בנקאי
 • עדכון התקציב על פי תוצאות המכרזים
 • טיפול בהליכי קבלת הערבויות והביטוחים מהקבלנים
ביצוע
 • ייצוג הנדסי כולל של הפרויקט כלפי הקבלנים והרשויות
 • פיקוח על הביצוע ועל כניסת חומרים לאתר
 • מעקב לו"ז ובקרה תקציבית
 • ניהול יומן עבודה ובדיקת חשבונות הקבלנים
 • בדיקה וניתוח מחירים עבור עבודות חריגות
 • מעקב ופיקוח על בדיקות על ידי מעבדות
 • פיקוח על ביצוע הרצות של מערכות ומתקנים
מסירת הפרויקט
 • קבלת הפרויקט מידי הקבלנים המבצעים וטיפול בסיום התקשרות, כולל קבלת ערבויות טיב וספרי אחזקה
 • טיפול בתיקון ההסתייגויות
 • טיפול במסירת הפרויקט לגורם המזמין
 • ריכוז קבלת תוכניות עדות.
 • ליווי במהלך שנת הבדק