ניהול פרויקטים מקצה לקצה בתחומי הבנייה והתשתיות הוא פעילות הליבה של אפשטיין, וכולל את כל היבטי הפרויקט משלב הטרום תכנון ועד מסירה ושנת בדק. 

טרום תכנון
 • ייצוג הנדסי של הפרויקט מול כל הגורמים המעורבים בשמו של המזמין
 • ייעוץ בהכנת הפרוגראמה לפרויקט
 • הגדרת מערכת נהלים לתכנון ולביצוע הפרויקט
 • ייעוץ בבחירת אדריכל, מתכננים ויועצים והכנת חוזי התקשרות
 • הכנת אומדן תקציבי לוח זמנים מפורט
 • ליווי ההליך הסטטוטורי וסיוע למזמין בהליכים מול הרשויות
תכנון
 • סיוע לאדריכל ולמתכננים בהליכי קבלת היתר בנייה
 • ניהול ישיבות תכנון
 • הכוונת מתכננים לעבודה על בסיס הפרוגראמה והתקציב, לרבות אחזקה ותפעול
 • בחינת חלופות תכנוניות בהתאם לצורך
 • הכנת מפרטי התכנון וכתבי כמויות
התקשרויות לביצוע
 • ייעוץ בקביעת מדיניות הביצוע ושיטת המכרזים
 • הכנת המסכמים החוזיים למכרזים, ניהול מו"מ, והכנת חוזי התקשרות עם קבלני הביצוע שנבחרו
 • ליווי בהכנת "דו"ח אפס" לצורך קבלת ליווי בנקאי
 • עדכון התקציב על פי תוצאות המכרזים
 • טיפול בהליכי קבלת הערבויות והביטוחים מהקבלנים
ביצוע
 • ייצוג הנדסי כולל של הפרויקט כלפי הקבלנים והרשויות
 • פיקוח על הביצוע ועל כניסת חומרים לאתר
 • מעקב לו"ז ובקרה תקציבית
 • ניהול יומן עבודה ובדיקת חשבונות הקבלנים
 • בדיקה וניתוח מחירים עבור עבודות חריגות
 • מעקב ופיקוח על בדיקות על ידי מעבדות
 • פיקוח על ביצוע הרצות של מערכות ומתקנים
מסירת הפרויקט
 • קבלת הפרויקט מידי הקבלנים המבצעים וטיפול בסיום התקשרות, כולל קבלת ערבויות טיב וספרי אחזקה
 • טיפול בתיקון ההסתייגויות
 • טיפול במסירת הפרויקט לגורם המזמין
 • ריכוז קבלת תוכניות עדות.
 • ליווי במהלך שנת הבדק