סטנדרטיזציה של מסמכים / ד"ר יואב סרנה

סטנדרטיזציה  במסמכי ההתקשרות עם קבלנים הינה דבר הכרחי. ככל שמסמכי ההתקשרות הבסיסיים יהיו סטנדרטים ולא ישתנו מפרוייקט לפרוייקט, קל יותר יהיה לכל המעורבים בביצוע הפרוייקט – המזמין, הקבלן, מנהל הפרוייקט והמפקח. אין כל סיבה שקבלן, מנהל פרוייקט ומפקח ילמדו מחדש בכל פרוייקט את מסמכי ההתקשרות שיכולים להיות סטנדרטיים.

המסמכים הבסיסיים שצריכים ויכולים להיות סטנדרטיים הם החוזה והמפרט הכללי. בעבר כך זה היה, אבל במרוצת השנים השתבשו מסמכים אלה וחדלו מלהיות סטנדרטיים. חוזה מדינת ישראל לביצוע עבודות בינוי, שהיה פעם סטנדרטי  ואחיד, הוחלף בעשרות חוזים הנכתבים על ידי כל מזמין בנפרד, גם אם עבודות המזמינים דומות. המפרט הסטנדרטי (הספר הכחול) שהיה פעם פאר יצירת הסטנדרטיות בענף הבניה בארץ, הפסיק להיות מעודכן, וכתוצאה מכך גרם למפרטים המיוחדים להחליף אותו.

לא קשה להחזיר את הגלגל אחורה ולפעול להאחדת מסמכי ההתקשרות בענף הבניה. המזמינים הגדולים (החל ממשרד האוצר ועד לחברות הממשלתיות) יכולים לכתוב חוזה סטנדרטי שיהיה נכון לכולם. אם ישנם שנויים מסויימים בין מזמין ומזמין, הפוגעים  בסטנדרטיות החוזה, ניתן לטפל בהם בנספח התנאים המיוחדים.

המזמינים הגדולים צריכים גם לעדכן את המפרט הסטנדרטי – הספר הכחול של משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון, והספר הירוק של מע"צ. המפרט הסטנדרטי צריך להיות כזה, שהמפרטים המיוחדים המשלימים אותו יהיה מינימליים.

 

מנהל הפרוייקט צריך לוודא שהמפרט המיוחד לא יכלול נושאים חוזיים. כל התוספות החוזיות הנדרשות לפרוייקט, שאינן מופיעות בחוזה הסטנדרטי, יופיעו במסמך אחד בלבד – תנאים מיוחדים.

המתכננים צריכים לוודא שהמפרטים המיוחדים שהם כותבים לא יחזרו על הכתוב במפרט הסטנדרטי, ולא ישנו אותו, אלא אם הדבר אכן הכרחי לפרוייקט הספציפי. תאורי הסעיפים בכתבי הכמויות צריכים להיות קצרים ביותר ומבוססים על התכניות והמפרטים. כל תאור ארוך של סעיף בכתב הכמויות מיותר.

אם נצליח להשיג את המוצע לעיל, הקבלן יצטרך ללמוד, לצורך הכנת הצעתו במכרז, רק את התנאים המיוחדים, המפרט המיוחד, התכניות וכתבי הכמויות. הוא לא יצטרך לבדוק בכל מכרז שהוא מגיש את החוזה והמפרט הסטנדרטי. מנהל הפרוייקט והמפקח, גם הם, יהיו בקיאים יותר בכתוב במסמכי החוזה באם החוזה והמפרט הסטנדרטי יהיו אחידים ולא שונים מפרוייקט לפרוייקט.

כל תהליך ההתקשרות והבקרה על הביצוע יהיו פשוטים יותר אם נצליח להחזיר את העקרון של אחידות מסמכים שאינם צריכים להשתנות.

שיתוף המאמר