תחומי פעילות

• ניהול נכסים (באמצעות חברת בת)

• אבטחת איכות (באמצעות חברת בת)

• תכנון מוקדם וסטטוטורי

פרוגרמות ותכנון פונקציונלי •

 

• ניהול, תיאום ופיקוח על הביצוע

• ניהול ביצוע

 

שירותים

ד. ביצוע

• ייצוג הנדסי כולל של הפרויקט כלפי הקבלנים והרשויות.

• פיקוח על הביצוע.

• פיקוח על חומרים המובאים לאתר.

• ניהול ישיבות תאום קבועות לאורך הביצוע בפרויקט.

• מעקב ועדכון שוטף של לוח הזמנים.

• מעקב שוטף אחר תקציב הפרויקט.

• דיווח חודשי על לוח הזמנים והתקציב.

• מתן פתרונות טכניים באתר.

• ניהול יומן עבודה.

• בדיקת חשבונות הקבלנים.

• בדיקה וניתוח של מחירים עבור עבודות חריגות.

• תיעוד אירועים חריגים במהלך הביצוע.

• הפעלת המתכננים לפיקוח עליון.

• מעקב ופיקוח על בדיקות על ידי מעבדות.

• פיקוח על ביצוע הרצות של מערכות ומתקנים.

 

ה. מסירת הפרויקט ושנת בדק

• קבלת הפרויקט מידי הקבלנים המבצעים.

• טיפול בתיקון ההסתייגויות.

• טיפול במסירת הפרויקט לגורם המזמין.

• טיפול הסיום ההתקשרויות עם הקבלנים.

• קבלת ערבויות טיב וספרי אחזקה מהקבלנים.

• ריכוז קבלת תוכניות עדות.

• מתן ייעוץ לקוח במהלך שנת הבדק.

• ליווי תיקוני שנת הבדק.

 

לאורך כל שלבי העבודה, ממוקדים בעלי התפקידים ואנשים המקצוע בצרכיו של הלקוח, ועושים כל הנדרש על מנת להתאים את הפתרונות לאופיו של הפרויקט.

שירותי החברה

 א. אפשטיין ובניו בע"מ מספקת ללקוחותיה שירותי ניהול, תיאום ופיקוח לפרויקטים בתחומי הבנייה והתשתיות. מגוון השירותים מספקים מענה לכל הפעולות הנדרשות ללקוח במהלך הקמת הפרויקט:

 

א. טרום תכנון

• ייצוג הנדסי של הפרויקט מול כל הגורמים המעורבים בשמו של המזמין.

• יעוץ בהכנת הפרוגראמה לפרויקט.

• הגדרת מערכת נהלים לתכנון ולביצוע הפרויקט.

• יעוץ בבחירת האדריכל, המתכננים והיועצים השונים.

• טיפול בהכנת החוזים עם המתכננים והיועצים השונים.

• הכנת אומדן תקציבי ועדכונו במהלך תכנון הפרויקט.

• הכנת לוח זמנים כולל להקמת הפרויקט.

• הכנת תזרים מזומנים לפרויקט.

• הכנת לוח זמנים מפורט לתכנון הפרויקט.

• ליווי ההליך הסטטוטורי וסיוע למזמין בהליכים מול הרשויות השונות.

 

ב. תכנון

• הנחיית כל הגורמים המעורבים בתכנון הפרויקט.

• סיוע לאדריכל ולמתכננים בהליכי קבלת היתר בנייה.

• ניהול ישיבות תכנון.

• הנחיית המתכננים לעבודה על בסיס הפרוגראמה והתקציב.

• בחינת חלופות תכנוניות בהתאם לצורך.

• הנחיית התכנון מבחינת אחזקה ותפעול.

• הכנת מפרטי התכנון וכתבי כמויות.

• ריכוז אומדני המתכננים והשוואתם לתקציב המתוכנן.

 

ג. התקשרויות לביצוע

• ייעוץ בקביעת מדיניות הביצוע ושיטת המכרזים.

• הכנת המסכמים החוזיים למכרזים.

• הכנת חוזי התקשרות עם הקבלנים המבצעים.

• תכנון לוח זמנים לביצוע הפרויקט.

• ייעוץ בכנת "דו"ח אפס" לצורך קבלת ליווי בנקאי.

• בדיקת והשוואת הצעות הקבלנים.

• השתתפות במהלך המו"מ עם הקבלנים המציעים.

• המלצה על הקבלן הנבחר לביצוע הפרויקט.

• עדכון התקציב על פי תוצאות המכרזים.

• טיפול אדמיניסטרטיבי בביצוע ההתקשרויות עם הקבלנים הזוכים.

• טיפול בהליכי קבלת הערבויות והביטוחים מהקבלנים.

 

Designed & Created by Studio Vered Nevo

משרדי הנהלה ואזור מרכז | טל: 03-7396722 | פקס: 03-7396725